BEIJING

 Institute of High Energy Physics         
 Academia Sinica                  

 Address for mail : Dr. Yi-Gang XIE                  
          Inst. of High Energy Physics           
          Academia Sinica                  
          P.O. Box 918                   
          BEIJING, The People's Republic of China      
                                   

 Institute phone : [86](10) 68 21 33 44
 Group phone   : [86](10) 68 21 35 34
 Telex      : 22082 ihep cn 24  
 Fax       : [86](10) 68 21 33 74                                        
 Direct phone   : none        
 WWW Home page  : http://www.ihep.ac.cn/english/index.htm
 
 Contact person  : XIE Yi-Gang
 Online contact  : XIE Yi-Gang
 Software contact :
 Group secretary :
 Mail contact   : ZHAO Wei-Ren

Xiu-Ping HUANG         VXCERN::HUANGXP (DECNET)
Jian Feng LIN         VXCERN::LINJF (DECNET)
Qun OUYANG
Nading QI           NADING.QI@CERN.CH
Yi-Gang XIE          yigang.xie@cern.ch
Guofa XU
Rongfen XU           RONGFEN.XU@CERN.CH
Sheng Tian XUE
Jiaquan ZHANG
Liangsheng ZHANG
Wei-Ren ZHAO